top of page

סוכנות ביטוח איתן זמיר
מחירון יעוץ הכוונה, הסברים פרושים רישומים שינויים בביטוח, קידום תהלכים ושרות

מחירון ביטוח ללקוחות

ביטוחי חיים, בריאות וסיעוד

אלמנטרי רכב דירה עסק חבויות כ"ו

בריאות – בקשה לביטול פוליסה
ביטול פוליסה -בריאות
בקשה לסילוק / הקפאת פוליסה קיימת, בה לא אנו הסוכנים

₪50

בריאות-מינוי סוכן יפוי כח
קבלת פוליסה לטיפול פוליסות פרט בלבד – מינוי סוכן – לכל פוליסה

₪100

בריאות-עדכון שינויים בפול
שינוי המוטבים בפוליסה
עדכון תקופתי למוטבים / יורשים / רכוש

₪50

בריאות-עדכון שינויים בפול
שידרוגים ושינויים בפוליסה קיימת
רק לפול’ שלא אנו הסוכנים

₪50

חיים-אישור מס
אישורים הצהרת הון
מעבר למידע שמקבל מהיצרן

₪80

חיים – אישור מס
אישור מס
מעבר למידע שמקובל מהיצרן

₪50

חיים – ביטול פוליסה
בקשה לסילוק /הקפאת פוליסה קיימת
רק לפוליסות שלא אנו הסוכנים שלהן

₪50

חיים – הלוואה
טיפול בהלוואה מפוליסה או קופה קיימת
רק לפוליסות שלא אנו הסוכנים שלהן

₪150

חיים – העברת בעלות
עזיבת עבודה וקבלת בעלות מנהלים

אין התחייבות

חיים-העתק פוליסה למבוטח
העתקי פוליסה – הנפקת העתק פוליסה ומשלוח
מעבר למידע שמקבל מהיצרן

₪60

בסיסי - הצעת מחיר
הצעה לביטוח עסק/משרד או חבויות
לביטוח עסק/משרד – פניה חדשה (דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח יבוצע דרכנו)

₪150

אלמנטרי – המצאת אישורים
אישור העדר תביעות
דו”ח מצב תביעות (אישור העדר תביעות) מעבר לפעם אחת.

₪60

אלמנטרי – המצאת אישורים
אישור העדר תביעות
אישורים ללקוחות שאינם מבוטחי המשרד כיום (היעדר תביעות/ אחר)

₪80

bottom of page