top of page

ביטוח עובים זרים

נזק - גניבה ופריצה לעסק יכולים לגרום תוהו ובוהו עבור בעליו
ייתכן מאוד שבעל העסק לא יוכל לעמוד בשיקומו שכן ההוצאות תהיינה גדולות מדי

Home Nurse Making Bed

ביטוח עובדים זרים

ביטוח רפואי לעובדים זרים

עובדים זרים זכאים לביטוח בריאות בסיסי מטעם מעסיקם, בין אם הם מועסקים בארץ בצורה חוקית  ובין אם לא.

עובדים זרים אינם תושבי המדינה, ועל כן הם אינם זכאים לזכויות ביטוח בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. יחד עם זאת, על המעסיק חלה חובה לרכוש לעובד ביטוח בריאות פרטי על חשבונו הביטוח צריך לעמוד  בתנאי -צו העובדים הזרים.

 

זכאים לביטוח הינם עובדים זרים המועסקים במדינת ישראל , ומבקשי מקלט.

 

פוליסת ביטוח הבריאות הבסיסי של עובדים זרים כוללת כיסוי לניתוחים, רפואה ראשונית, קבלת מרשמי תרופות, רופאים מומחים, ביקור בבתי חולים ומיון, בדיקות אבחנתיות ועוד..
 

חשוב -   הפוליסה אינה מכסה פגיעות הקשורות בתאונת דרכים, ופגיעות עבודה.  אלה מכוסים על ידי גורם אחר. (ביטוח הרכב , וביטוח לאומי)

 

המעסיק רשאי לנכות חלק מעלות הביטוח משכר העובד.

 

חברות הביטוח  אשר פועלות בתחום מקיימות הסכמים עם חלק מקופות החולים אשר מספקות להם חלק מן השירותים הרפואיים.

חשוב -מעסיק אשר לא יבטח את עובדיו בביטוח בריאות העונה על דרישות הצו יהיה צפוי לקנסות ועונשים בגין עבירה פלילית.

ממה מורכב ביטוח רפואי לעובדים זרים?

bottom of page