top of page

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים נועד למעשה לעזרת העובדים ולהבטיח להם עתיד טוב יותר וקל יותר בגילאים מאוחרים

Modern Office

ביטוח מנהלים

​ביטוח מנהלים לעזרת העובדים

מאז שנת 2004 נכלל ביטוח מנהלים בחוק ההסדרים. לאחרונה עבר חוק כי על כל מעביד לבצע תכנית של ביטוח כזה עבור כל אחד מעובדיו, כאשר הוא מהווה למעשה מעין תכנית חיסכון עבורו. לרוב, המשמעות היא ביטוח פנסיה, כלומר ביטוח שמבטיח כי לאחר שהעובד יפרוש בגיל הפנסיה יוכל להנות מקצבה חודשית או מקבלה חד פעמית של כל הסכום שנצטבר בתכנית החיסכון אליה הפריש סכומים לאורך שנות עבודתו.

 

ביטוח מנהלים נועד למעשה לעזרת העובדים ולהבטיח להם עתיד טוב יותר וקל יותר בגילאים מאוחרים. הביטוח כולל שלושה צדדים – את העובד, את המעסיק ואת חברת הביטוח שדרכה נרכש הביטוח. מדי חודש מופרש סכום כסף שמורכב מהפרשה של העובד ומהפרשה גבוהה יותר של המעסיק שיחדיו מהוות את סך ההפרשה החודשית לביטוח. גם במקרים בהם העובד עוזב את מקום העבודה וממשיך למקום אחר, עדיין יוכל להנות מהמשכיות של הביטוח, על ידי כך שהמעסיק החדש ממשיך את ההפרשה החודשית בתנאי הפוליסה שנחתמה.

 

לכל פוליסה יש תנאים שונים לפי הסכמים בין מעסיקים לחברות הביטוח. בדרך כלל העובד יכול לבחור את גובה ההפרשה שתילקח ממשכורתו החודשית לטובת הביטוח וניתן לשנותה מעת לעת לפי התנאים.

ממה מורכב ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים מכיל בתוכו שלושה מסלולים שונים שנועדו לטובת העובד ולטובת עתידו שהרי חשוב מאוד לדאוג לעתיד עוד בהווה. שלושת המסלולים של הביטוח הם: ביטוח פנסיוני, ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. הביטוח הפנסיוני נועד כאמור להבטיח למבוטח הכנסה כלשהי גם לאחר גיל הפרישה, כאשר ניתן לבחור לקבלה כמשכורת חודשית או לקבל את כל הסכום שנצטבר בקרן בפעם אחת.

הבחירה תלויה בעובד ולא במעסיק, שכן חברת הביטוח היא המשלמת את הכספים. המסלול של ביטוח החיים כשמו כן הוא, נועד לבטח את שארית הבשר של העובד עליה הצהיר במעמד החתימה על הפוליסה, במקרה של מוות שנגרם במהלך העבודה או בנסיבות הקשורות אליה.

זהו מרכיב חשוב מאוד בביטוח כולו ואשר יכול להחליף ביטוח חיים עצמאי בחברת ביטוח אחרת, כל עוד ההפרשה החודשית נמשכת לקרן.

 

המסלול האחרון הוא ביטוח אובדן כושר עבודה. לכל עבודה יש את הסיכונים שלה, וכך גם לאורך החיים. במידה והעובד עבר מחלה קשה, תאונה או נפילה – כל דבר למעשה שיכול היה להוציא אותו מכלל פעולה וכתוצאה מכך גם יכולת לעבוד – אזי פוליסת הביטוח מופעלת והעובד עדיין יוכל להמשיך לקבל משכורת מטעם חברת הביטוח גם כאשר אינו נמצא בעבודה, ובכלל זה פיצויים בהתאם לאירוע. אובדן כושר עבודה יכול להתרחש בכל רגע ואין זה מקרה נעים.

 

העובד סובל וכך גם הממעסיק שאיבד למעשה עובד על התפוקה שלו. לכן חשוב מאוד לכלול בפוליסה של ביטוח מנהלים גם ביטוח אובדן כושר עבודה, לכל מקרה שלא יהיה.

קבלת פיצויים דרך ביטוח מנהלים

במקרים שבהם המעסיק מפטר את העובד, האחרון זכאי לקבלת פיצויים על פי חוק. במקרה כזה, מופעלת פוליסת המנהלים וכך העובד מקבל את הפיצויים להם הוא זכאי מטעם המעסיק ומטעם חברת הביטוח. המעסיק משלם את חלקו היחסי בפיצויים ואת החלק היחסי של חברת הביטוח העובד יכול לבחור לממש או לשמור ולהמשיך להפריש סכומים חודשיים.

bottom of page